За проекта

Начало: 2016 г.

Край: 2020 г.

Водеща организация: Университет за национално и световно стопанство

Партньорска организация: Институт за икономически изследвания БАН

Основни цели

 1. Разработване на комплексна аналитична рамка и изследователска методология за  явлението „завърнали се мигранти“ базирана върху достиженията на модерната социологическа и икономическа мисъл, с фокус върху българската специфика на проблема.
 2. Изследване на влиянието на завърналите, завръщащи се мигранти върху локалните общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика.
 3. Описание на мотивациите за завръщане и процес на реинтеграция на завърналите се мигранти в България .
 4. Стратификационен анализ и очертаване на профила и статуса на завърналите, завръщащи се мигранти в България.

Емпирични изследвания

 1. 100 дълбочинни интервюта в София и областни градове
 2. Национално представително изследване сред завърнали се в България мигранти
 3. Автобусно изследване
 4. Фокус група с експерти

Основни резултати

Причини и мотиви за първоначална миграция

Почти три четвърти от завърналите се в България (73%) посочват като основна причина за първоначално заминаване мотиви, които имат икономически характер.

Мотивационен комплекс “РАДОСТ” (“РАбота – ДОходи – СТандарт”):

 • “да получавам по-високо заплащане” (основна причина – 33.1%; една от трите най-важни причини – 69.0%)
 • “да си намеря по-добра работа” (основна причина – 10.1%; една от трите най-важни причини – 38.4%)
 • “в България бях без работа” (основна причина – 10.8%; една от трите най-важни причини – 19.5%)
 • “да живея в условията на по-висок жизнен стандарт” (основна причина – 8.8%; една от трите най-важни причини – 27.8%)

Причини и мотиви за завръщане в България

 • Семейните мотиви:
  • “привързаност към семейството и моите близки в България” (55.9%)
  • “да бъда с децата си при отглеждането или обучението им” (15.7%)
  • “грижа за по-възрастен или болен близък” (13.9%)
 • Сред привличащите към България фактори най-отчетливо е действието на “носталгия по родината” (25.5%), а стред “отблъскващите” – трудната адаптация в приемащата страна (16.2%) и нежеланието да се живее в чужбина (15.9%)
 • Около 40% от респондентите не посочват икономически мотив за ремиграция

Устойчивост на завръщането

 • Преобладават завръщащите се мигранти, които имат намерението да останат постоянно в България – 59.7%.
 • Делът на завърналите се, които възнамеряват да емигрират окончателно, е 12.1%.
 • Престоят в България е само компонент на мобилността за 28.2% от завръщащите се мигранти, които имат намерение отново да заминат, но временно и без стремеж към окончателно заселване в чужбина .
 • Откроява се категория на “успелите мигранти” с конкретни планове (обучение, заработване на определена сума пари и др.) и се завръщат след тяхното реализиране. Почти три четвърти от респондентите (74.5%) дават позитивен отговор на въпроса “Успяхте ли да постигнете това, заради което заминахте за чужбина?”